Biržų rajono metodinių būrelių pirmininkai 2020 m.

Edukacinė patirtis pagal ugdymo sritis:

Dorinis ugdymas (etika, tikyba) čia..

Kalbos čia..

Matematika ir informacinės technologijos čia...

Gamtamokslinis ugdymas čia..

Socialinis ugdymas čia...

Meninis ugdymas čia...

Fizinis ugdymas, žmogaus sauga čia..

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas čia..

Logopedams, spec. pedagogams čia..

Mokyklos bendruomenei čia..

Knygos ir kiti leidiniai čia..