Projektinė veikla 2022 metais

Biržų švietimo pagalbos tarnyba nuo 2022 m. vasario 1 d. pradeda įgyvendinti  Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ programos finansuojamą projektą Nr.2021-2-L01-KA122-ADU-000041743 „Įtraukianti lyderystė“.  Projekto vertė: 16 000 Eur., trukmė: 6 mėn. Projektu siekiama sustiprinti Tarnybos andragogų lyderystės kompetencijas. Mobilumo metu planuojama dalyvauti 5 dienų kursuose, Austrijoje, kuriuos organizuoja ALP – aktivieren von leadership potential tema „Inclusive leadership“

download.png
Projektinė veikla 2021 metais

Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atvirame jaunimo centre vykdomas projektas „Būk TU” finansuojamas  Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas – gerinti AJC suteikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų įvairovę, siekiant skatinti jauno žmogaus asmeninį tobulėjimą per prasmingas, saugias veiklas. Projektu siekiame plėsti AJC veiklų įvairovę, skatinti jaunimo įsitraukimą bei stiprinti AJC darbuotojų kompetencijas.

Daugiau apie projektą skaitykite čia...

***

Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras vykdo projektą „Rodom. Žiūrim. Matom.”. Projekto veiklos finansuojamos per Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo programą.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo užimtumą per AJC ir miesto lygmeniu organizuojamas veiklas.

Daugiau apie projektą skaitykite čia...

****

Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras nuo 2021 metų rugpjūčio 1 dienos startavo su
nauju projektu “Įsitrauk”, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto
tikslas - skatinti socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių socialinę integraciją bei asmeninį tobulėjimą.
Projekto metu bus vykdomos: patyriminio laisvalaikio veiklos, socialinės atskirties mažinimas naudojant
pažangiąsias technologijas bei vykdomi mokymai savanoriams.

 https://bit.ly/2Z1sstE 

Daugiau apie projektą skaitykite čia...  

Projektinė veikla 2020 metais

„Biržų AJC 20 20“

 Įgyvendinant projekto tikslą - kokybiškai startuoti su Atviru jaunimo centru, siekiant sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, esame nusimatę stiprinti komandą. Naujo darbuotojo, turinčio psichologo išsilavinimą, įdarbinimas prisidės prie kokybiškos AJC veiklos didinimo. Jo turimos kompetencijos stiprins komandą, bei užtikrins kitų darbuotojų psichologinių žinių didinimą. Viso projekto metu bus siekiama darbuotojų kompetencijų tobulinimo, bus vykdomi reguliarūs komandos susitikimai, refleksijos. Jų metu darbuotojai dalinsis patirtimis, įžvalgomis, mokinsis vieni iš kitų. Taip pat aktyvus dalyvavimas jaunimo darbuotojų mokymuose bei seminaruose prisidės prie šio uždavinio įgyvendinimo.

Daugiau apie projektą skaitykite čia...

Biržų švietimo pagalbos tarnyba nuo 2020 metų sausio mėnesio įgyvendina projektą „Likime Biržuose“ (Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-100). Projekto tikslas - didinti ekonomiškai neaktyvaus jaunimo galimybę įsitraukti į aktyvią profesinę, švietėjišką ir visuomeninę veiklą Biržų rajono savivaldybėje.  Projekte dalyviams – penkiolikai 9–10 klasių jaunuolių bus organizuojamos konsultacijos, seminarai profesijos pasirinkimo klausimais, nuotoliniai mokymai siekiant įtraukti jaunus, ekonomiškai neaktyvius asmenis į profesinio švietimo veiklas ir motyvuoti likti ar po studijų grįžti į Biržus. Projekto dalyviai, aktyviai dalyvaudami visose projekto veiklose, gebės nusistatyti savo profesinius polinkius bei planuoti karjerą. Bus skatinami socialiniai santykiai ir bendradarbiavimas, tai padės didinti jų socialinę integraciją į vietos bendruomenę. Projektas tęsis iki 2020 gruodžio mėn.
plakatas-1.jpg
Projektinė veikla 2019 metais

2019-09-30

2019 m. rugsėjo 27 d. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje vyko konferencija „Projektas ,,LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“. Ką galime padaryti geriau?“ Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo, trukmė – 2 metai. Šią rezultatų aptarimo ir gerosios patirties sklaidos konferenciją organizavo projekto partnerė Biržų švietimo pagalbos tarnyba, į konferenciją atvyko projekto vykdytojai – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vadovai, Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai, projekto partneriai – Šiaulių rajono ir miesto savivaldybių 7 mokyklų mokytojų komandos.

Daugiau apie renginį skaitykite čia..

Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.09.2.1-ESFA-K-728-01-0028 „LECTIO DE VIA/ Skaitymo kelias“

PROJEKTO NAUJIENOS

2019 m. gegužės mėnesį Biržų rajono mokytojai turėjo galimybę išbandyti projekto partnerių parengtus integruotų pamokų planus- pravesti pamokas, pasinaudoti siūlomomis mokymo(si) priemonėmis, vertinimo kriterijais ir apie vestą pamoką  parašyti recenziją. Daugiau apie pamokas skaityti čia..

DSC_0156.jpg

Projektas: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamas valstybės planavimo projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 „Psichologinės pagalbos teikimas“ Savivaldybės teritorijoje užtikrinimas